Frasi della Bibbia

Nel deserto

Devo farlo.

Deuteronomio 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִלֽ ההּ֖

Deuteronomio

Devo farlo.

13 Per osservare i comandamenti dell’Eterno e le sue leggi

Deuteronomio 11

Ya קִ֚י המִּצְ֣ה הַֹ֔֔ ַשְר ָֽנֹקִ֥י מצְּק֖ הִ֑וּמ לֽ -נִפְלֵ֥

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יד כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַֽעֲשֹׂתֽוֹ

mano le cose

A. Figli, a Geova vostro Dio: non vi moltiplicherete e non vi metterete la calvizie tra gli occhi – per morire. 2 Perché sei un popolo santo a Geova tuo Dio; E Geova ti scelse, per essere un popolo virtuoso per lui, fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.

Levitico 19

18 Non ti alzerai e non punirai i figli del tuo popolo, e amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore

Amos H

E rivelerà come acque il giudizio e la giustizia come un corso d’acqua solido

Così i sacrifici e le offerte che mi avete presentato nel deserto per quarant’anni, casa d’Israele

1 Samuele capitolo 17

Allora l’uomo d’Israele disse: “Hai visto salire quest’uomo?” E c’era un uomo che avrebbero reso grande il re Osher, e la sua casa gli sarebbe stata data, e la casa di suo padre, avrebbe cercato in Israele

Devo farlo. 27 E il popolo gli disse, come sta per dire questa parola: così farà, all’uomo che chiamano.

E Davide disse: Al Filisteo, vieni da me con spada, lancia e giavellotto; E io vengo a te, nel nome del Signore degli eserciti, Dio degli eserciti d’Israele,

Lamento c

לט מה -okato ִִתְ ָ֣מ ח֔י ג֖בר ל הטו׃ מ נחפש֤ה דרקִנו֙ וֽנחקורא ונשובה ד-torionare

Ica d

19 Luce erano i nostri inseguitori, angeli del cielo; Sulle montagne ci siamo accesi, nel deserto ci hanno aspettato.

Icha e

Il Signore si ricorda di ciò che ci è accaduto, ha guardato e ha visto la nostra vergogna.

B. La nostra proprietà è stata consegnata a stranieri, abbiamo dato via dalla nostra destra con denaro che abbiamo bevuto, la nostra terra è stata venduta a caro prezzo.

7 I nostri padri non hanno peccato e noi abbiamo sofferto le loro iniquità.

8 Gli schiavi ci hanno governato, non c’è limite alla loro dissoluzione.

12 I re furono impiccati per mano loro, i volti dei vecchi non furono abbelliti.

13 Giovani magri si sposarono, e giovani nel legno fallirono.

16 La sommità del nostro capo è caduta, guai a noi perché abbiamo peccato.

17 Su questo il nostro cuore si è indurito, su questo i nostri occhi si sono offuscati.

18 Sul monte Sion, che è desolato, vi camminavano le volpi.

19 Tu, Geova, siederai per sempre, il tuo trono di generazione in generazione.

Perché ci dimenticherai per sempre, ci lascerai per molto tempo.

11 L’Eterno ci ha ricondotti a te e noi siamo ritornati, rinnovando la nostra destra come prima.

22 Perché se siamo ingannati, sarai con noi per molto tempo.

Proverbi A

b Conoscere la sapienza e la moralità; Per capire, diciamo comprensione.

3 Lekhath, la morale dell’intelletto; Giustizia e giudizio e servi.

d. per fare uno scherzo agli stolti; Per un ragazzo, un’idea e una trama.

Un uomo saggio ascolterà e aggiungerà una lezione; E un uomo saggio comprerà trucchi.

E per capire una parabola e una raccomandazione; Le parole dei saggi e i loro enigmi.

7 Il timore di Geova, il primo della conoscenza; Saggezza e moralità, sciocchi in questo.

13 Si trova ogni preziosa fortuna; Ci siamo riempiti lo stomaco di bottino.

La mano del tuo destino, cadrai in mezzo a essa; Una tasca, l’avremo tutti.

Figli miei, non andate per la vostra strada; Previeni il tuo piede dal loro percorso.

16 Poiché i loro piedi correranno al male; E si affrettarono a spargere sangue.

Proverbi b

2 per ascoltare la saggezza con il tuo orecchio; Inclina il tuo cuore alla saggezza.

3 Perché se capirai leggerai; Per ragione, dai la tua voce.

D. Se ci chiedi denaro; E come tesori cercherai.

H Oz: comprendi, temi Geova; E la conoscenza di Dio sarà trovata.

E poiché Geova darà sapienza; Dalla sua bocca sapienza e sapienza.

8 Ascolta, figlio mio, tuo padre è nato; E non abbandonare la legge di tua madre.

9 Poiché, Leviathan, sono per la tua testa; E giganti, per il tuo gorgoglio.

Oz: comprensione, giustizia e giudizio; E dritto, a tutto tondo va bene.

Perché la saggezza entrerà nel tuo cuore; E sappi, la tua anima sarà contenta.

Intrigante, abbi cura di te; Ci vorrà saggezza.

12 Per salvarti, da una via malvagia; Da una persona, parlando di sconvolgimenti.

13 Coloro che se ne vanno, gli ospiti di Yashar, per camminare nelle vie delle tenebre.

la mano dei felici, per fare il male; Lo scopriranno, nelle brutte svolte.

Per questo motivo: vai, nella via del bene; E gli ospiti dei giusti saranno custoditi.

21 Poiché i giusti abiteranno nel paese; E l’innocente, lo rinuncerà.

Proverbi c

Figlio mio, non dimenticare la mia legge; E mio comandamento, lascia che il tuo cuore sia turbato.

2 Perché ti saranno aggiunti lunghezza di giorni, anni di vita e pace.

3 Misericordia e verità, non ti abbandonare mai:

Kashram sui tuoi gargarismi; Scrivili, sulla tavoletta del tuo cuore.

4 E trova grazia e sapienza agli occhi di Dio e degli uomini.

19

Già 2000

Tu יק֣רא ִ֭יא מְפּני֑י֑ים וְכּחֲ ἝἝ πְצֶ֗יקָ ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

6

17 La via di Dio è la via di Dio

18 L’albero della vita è benedetto

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

Non Al-Tậkana בִ֣יש חמ֑ס ואל-תִּ ἝἝς בְחָָר בִ֣יש חָָָ׃

Proverbi d

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

E Dio lo lascerà e lo terrà, lo amerò e ne avrai bisogno

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך Leviat-ֵ֑ן עְט֖רְת טִּטֵ֣רְטִפְ֣רְת טְּחְנָָֽ׃

י שְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Sì, alla maniera dei tuoi genitori

12 Sulla tua strada non fallirai

13

Yad בֹ֣רח ר֭שַעִים אַל-תָּב֑א וְאַל-תְּ ἝἝσֵּׁ֗ר בְ֣רְקְ רִֽי׃

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁ֝וֹפָּ֗יים הְרֵ֥ק מְמֽקָּ׃

Quindi lascia che i tuoi occhi siano aperti a Dio

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּֽנו׃

26

Proverbi E

שְת-מ֥יִים מִבְר֑ךָ וְּדָּנֹֽזְל֗ים מְת֥וֹך בְרֽקָ׃

16

17

18 יהיֽי-מקורק֥ בּוּךְ וּדוּסְׂמ֗ח מֵ֥שט נורֽך׃

Diciannove

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Proverbi e

A Dio

z

H

9

י מְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

Ya ובָֽא-קִמהלֵ֥ךְ ֵראשֶ֑ךָ וּדָּשְמְַֽרָק֗ קְּ֣יש מְגֽ׃

16

17 occhi di Dio

18 לֵב ְ֭רִש מְשְב֣וֹת ֑֑ון רְּ֥יִים מְּדָֽמֽהְרָוֹת לָּוֹץ לָֽרָֽהְרָוֹת לָּוֹץ לָֽרָֽה

19 יפִ֣יחש קְ֭זבִים ֵ֣ד שָׁ֑קר ומשׁלֵ֥חַ מְּדָנִ֗ים בֵּ֣ין אַיֽי׃

Proverbi 8 – Saggezza

A הֲלֽא-חקמ֥ה תיקְר֑א וּדונסְתבונ֗ה תִתֵּ֥ן קולָֽה׃

nella testa

C ליד-שער֥ים לפי-ק֑רְת מב֖וא פְחִ֣ים תָֽרְנָה׃

d אלֵיקֶ֣ם אישיׁ֣ים אקְר֑א וְּדָּנָּי אַלָּי אָדָֽ׃

ההבִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

E ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

z

H בצְדק קּל-אמרי-פ֑י אֵ֥ין בָּאָּנָּהֶמ נפְָּּל וִקֵֽ׽׃

9 כולָּ֣ם נ֭קוחים למֵּב֑ין וִֽ ἐσἐν יישר֗מים לֹ֣עי דָֽ׃

י חֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Ya קִֽי-טוב֣ה ח֭קְמע מְפּיני֑ים וְקִֽחֲפוּדָשִים ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

12

13 Signore Dio

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

Yad לֽי-ֵ֭צַה וְתֽוֹשִיָ֑ה אּנִ֥י בִ ᵝἝιν֗ה ל֣י ְבוְֽה׃

Tu בִּ֭י מלק֣ים יִמל֑קו וְ Ἄδờς ρֹֽзְנ֗ים יְ֣קְקו צֽדק׃

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂ֑רו ו ֝וּדיבִים כּּ֥פִטי זדק׃

17

18

19 τ֣וב πִּ֭רִיי מֽחָר֣וֹץ ומִפָּ֑ז וּדוּסְבֽוְתִ֗י מִק֥ספ נבְָֽ׃

Come nell’ospite della giustizia

2

22 יהוה ק֭נאני ראשיׁ֣יט דַּכּ֑וֹ ק֖דעמ מְפעל֣יו ֽמֽ׃

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

Tanto che sto male

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

energia

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֗ו וְקמים ל֣א יֽעְבְרו-פ֑יו בּוֹס֘וּוֵו מ֣ואסדי רָ׸

ל וַהְיֶ֥ה זְל֗ו ו֫מ֥וume

Non giochi nella Bibbia.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפּוּדָּשְרֵי דְּק֥י יִשְרוו׃

Lag שמע֖ו מוס֥ר וֽחֲק֗֗ו וֽפִּפִִֽוְ׃

לד ְֽׁ֥רִ ָדמ֮ שְמ֪עֽ֫ ל֥י לַש֣ד ַל-דַּ֭לֹתִי יִוּם ׀ י֑וּם לֹוּסְשְמֵר מזוֹּת פְָּֽי׃

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

È peccatore

Proverbi 9

ו עזב֣ו פָאיִ֣ם וִֽחְי֑ו וְ ἌἌσִשְר֗ו בְ֣רְקְ בִּנָֽ׃

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּחָק֗מ וְֽאֱהֽבֽקָּ׃

9

י תְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהו֑ה וְ֖עֹט קדוַׁ֣ים בְָּֽה׃

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 Se sei morto, sei morto per Dio

13

Yad וֽ֭֭ישובה לפ֣תח בֵּיָ֑ה אַל-קִּפּוֹסֵּ֗א מ֣מֵי טֽרְ׃

Da leggere per gli Ebrei

17

17

18 וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים שָׁ֑מ בְּמְזי שְא֣וֹל קְֽיה׃

Proverbi 11

D.

La giustizia di Dio

12 Baz-Lerehu è senza cuore; E un uomo intelligente discernerà.

13 Il pettegolezzo va, rivela un segreto; E uno spirito fedele, copre una cosa.

Una mano senza trucchi, una nazione cadrà; e salvezza, nella maggior parte dei consiglieri.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27.

La forza della Parola di Dio

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחֲקחמ-לֽב׃

Per il frutto dei giusti

Proverbi 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

D.

I pensatori retti sono ingannevoli

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

י יוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

Yad מְפר֣י פי-א֭יש יִשבַּע-ט֑וב וגְמ֥וּל ידִי-ו Ἕλόνδομ ישוב (ישִ֥יב) לֽו׃

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Proverbi 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמִ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

fatto a mano

י לְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

No ἔ ֽֽ֣ק דָּּׁ כְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵֽקק דָּּל ֹּׂ֑הו וֹּסֵשְקבְּ֗ו חְ֥נ בְיֽוֹ׃

Proverbi 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

B

D.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

Tu כָּלְימֵ֣י עּנ֣י רִ֑ים וֽוֹב-לֵ ἵἐλόν֗ב מַשְּ֥ה תִמֽיד׃

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23 שימח֣ה ל֭איש בְמֽאנֵה-פ֑יו וְדב֖ר בִת֣וֹ מֽטֽוב׃

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַׁא֥וּ׸ מּֽ׸

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְְִִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

No ֶ֭זן ַ֭מאַת תַּ֣חַת חִִ֑ים בק֖רב ח֭מִ֣ים תָּֽים׃

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ וְשֵ֥עַ תּ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנֶ לֵּփ

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Proverbi 16

La Parola di Dio

E in בֶ֣sed e ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בּּ֣א מִשִפֽ׃

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

YA PEOPLES ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16 גֽנה-חקמ֗ה מה-ט֥וב מֽחְר֑וֹץ וקְנ֥וֹת בִּפּוֹלָנָּה ניבְ֥ר מקָֽצ׃

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

Capitolo 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו וְאַלַׂ Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

Un barattolo di nettare-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק per ἝἌσἐνֶ֗פפש e מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּ֥ד ִֽיר׃

Proverbi 17

בֽבִד-משִִּיל יְ֭משִל בְ֣ן מֵ֑יש ובְ֥ו־ך א ἝἝσηχִים יֽחֲל֥֥ק נֽח׃ָָ

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

ו עטֶ֣רט ג֭קנים בנ֣י בנ֑ים ותִפְ֖רְת בָּי֣ים אבותָֽ׃

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-יֶ֑תר א ἝἝω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13 משיׁ֣יב ר֭עָה תַּ֣חֹת תוָ֑ה לֽא-תָמ֥וּשׁ רָἝἌσּ֗ה מֵֵּבִתֽוֹ׃

17 בקכל-ג֭ט אֵָ֣ב הֵ֑עַ וְ֥ח לְדָּשְר֗ה יוָּֽד׃

ebraico

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Energia

Proverbi 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּשיל בִתבוּנ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[Quando si fa giustizia ingiusta ai malvagi, si crea anche ingiustizia ai giusti]

Capitolo 8

12 לפני-שש֭בר יְגַּ֣ה לב-אִ֑יש ולפְנ֖י קב֣וד ענוָֽ׃

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יכלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ጝၝ כֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מְפְּי פִי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִא֖ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Troppi amici mangiano tempo]

Proverbi 19

D. Ha֗on ֭֭סיפ ְ֣ים רִּ֑ים וְּדוּל מֽרִ֥ו יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה וְיָ֥יחַ קְּ ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Baַּ֣יִת ו֭הוּנ נֽקֲל֣֣ת אָב֑וֹת וּדוּסמֵֽיהו֗ה ַָּ֥ה משָּֽל׃

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18° anno

[L’istruzione viene dalla mancanza e quindi aumenta il desiderio di raggiungere l’obiettivo]

Proverbi ca

E Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

z.

Ya ַּ֣ם ב֭֭מֽעֲלאליו יְטנקְר-נ֑עַר ִמ-ז֖ךְ וִמ-יָשַ֣ר פָּֽעֳלֽו׃

Tu יֵ֣ש ג֭הב ורב-פניני֑ים וכְל֥י יְ ἝἝ κ֗ρ שְפִי-דָֽעֹ׃

11

18

19 ֽֽוּל-ס֭וְד הֵ֣ךְ רַ֑יל ולְפִּ֥ה ְׂἌδλόφθ֗יו ל֣א תיטיפארָֽב׃

22

23

Un vaso delle orme di Geova

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

חז נ֣ר יְ֭הוה נשְמ֣ת אָ֑ם חֹ ᵝᵝσᵉ πֵ֗ש קּל-חדרי-בָֽטן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[Il vantaggio dei giovani è la loro forza, e la saggezza è il vantaggio dei vecchi]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חְדרי-בְטן׃

Proverbi 21

3 L’azione, la giustizia e il giudizio sono scelti come un altare all’Eterno.

[Le azioni e lo spirito umano di bontà, giustizia, modestia, integrità sono le cose importanti e non i simboli dei comandamenti]

E ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָּפָּפָּפָָָ

9 È bello sedersi sull’angolo del tetto di una donna madianita e della casa di un amico.

13 Si tappa l’orecchio, dal grido del povero, chiamerà anche lui e non risponderà.

Una mano che dà in segreto, un uccello si inchinerà; E una tangente nella legge, caldo intenso.

16 Odomm ת֭ואֶע מדְ֣רךְ הֵַּׂׂ֑ל בִּק֖ל רְפִ֣ים יְוֹח׃

17 L’indigente ama la gioia; Un amante del vino e del grasso non diventerà ricco.

19 Bene, tu sei in un paese deserto dai Madianiti e arrabbiato.

Come persecutore, giustizia e misericordia troveranno vita, giustizia e onore.

23 Ha custodito la sua bocca e la sua lingua custodita dai turbamenti della sua anima.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַֽׂוֹ׃

כו קו כל-ה֭יום התאוָּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

non un cavallo – pronto, per il giorno della guerra; E a Geova, la salvezza.

Proverbi 22

Un nome si sceglie, tra tante cose: dall’argento e dall’oro, buona grazia.

4 Seguito dall’umiltà, il timore di Geova; Ricchezza, onore e vita.

E istruisci il giovane, secondo la sua via, anche quando invecchierà, non se ne allontanerà.

Chi semina male raccoglierà male; E una tribù perirà a causa di ciò.

Amante puro del suo cuore, dolce delle sue labbra, il suo pastore è un re.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ו לָּֽל׃

13 disse Etzl, io sono fuori; Per le strade, ucciderò.

11

18

19 לֽהְי֣וֹת בַּֽ֭יהוה מבְחֶ֑ךָ הֽוְדִּ֖יקָ הֽ֣וֹמ אפ-וֽתָּ׃

ק הלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים בֹ֖עֵף֣וֹת ודָֽעְ׃

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיך׃

[Se parole di saggezza risiedono nella tua testa, dille agli altri]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27 אִמ-אֽין-לק֥ לַׁלֵ֑ם ל֥מ יִקַ֥ח מִּדָּשָּֽבְק֗ מתַּתֽיק׃

Il potere di Dio

Proverbi 23

D. Non cercare di diventare ricco; Dalla tua comprensione, non c’è più.

[Evita di diventare sempre più ricco, affronta le cose grandi]

E non combattere – con il pane, il malocchio; E non lasciarti tentare, per amor suo.

Non indietreggiare, confine del mondo; E tra le braccia degli orfani, non venire.

12 Porta alla morale del tuo cuore; E le tue orecchie, alle parole dell’opinione.

13 Non evitare un giovane straniero: poiché abiti in una tribù, non morirai.

Consegnati, nella tribù che preparerai; E la sua anima, tu lo salverai.

Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, anche il mio sarà felice.

18 perché, se c’è un altro; E la tua speranza, non lo saprai.

19 Ascolta: tu sei mio figlio e saggio; E approvare nel modo del tuo cuore.

2 Non essere in Sobai-yin tra quelli che mangiano carne per lui.

21 perché è un ghiottone e un ghiottone, eredita; E strappato, indossa Numa.

22 Ascolta tuo padre, questo è tuo figlio; E non mancare di rispetto, perché tua madre è anziana.

23 La verità è comprare e non vendere; Saggezza, moralità e comprensione.

9 Per chi, guai, per chi, guai, per chi, Madian, per chi, cerca, per chi, le ferite sono libere;

Per chi, saggezza degli occhi.

Per chi è in ritardo sul vino per chi viene, per indagare la maschera.

Ld e tu eri, quando giacevi nel cuore del mare; E quando si sdraiò, alla testa di una corda.

Mi stavo preparando per lei nella mia fetta di limone, senza saperlo:

Mati Okit; Osif, chiederemo di più.

Proverbi Kd

Non essere geloso delle persone malvagie; E non aver paura di stare con te.

3 Con sapienza edificherà una casa; E con saggezza, sarà preparato.

4 E nella conoscenza, le stanze saranno piene di ogni fortuna preziosa e piacevole.

E perché con l’astuzia ti si farà la guerra; e salvezza, nella maggior parte dei consiglieri.

Oh l’ombra, quelli che muoiono; E muori dalla voglia di uccidere, se ti nascondi.

12 Poiché dicevano, noi non lo sapevamo:

Chi non prepara i cuori, capirà, e il creatore della tua anima, saprà; E torna all’uomo secondo la sua azione.

[Beh, devi essere attivo e non nasconderti dietro non lo sapevo]

13 Mangio il miele perché è buono; E un’uva dolce, sul tuo palato.

17 Quando il tuo nemico cade, non rallegrarti; E nel suo fallimento, non rivelare il tuo cuore

16 Per sette, i giusti cadranno e si alzeranno; E malvagi, falliranno nel male.

Quindi preparatevi fuori, i vostri angeli – e ora è nel campo per voi; Più tardi, e hai costruito la tua casa.

19 Non dire: come ha fatto a me, così farò a lui; Riporterò una persona al suo lavoro.

Lag pochi anni, pochi pisolini; Un po ‘, abbraccia le mani per sdraiarti.

Lo dico io

Per la gloria di Dio, nascondi una cosa; E l’onore dei re, indaga su una cosa.

E non stare di fronte a me.

16

16

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[In effetti, una doccia fredda stimola più di 3 tazze di caffè]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Proverbi, ecc

4 Non rispondere da debole, così com’è: lo paragonerai anche a lui.

Ha risposto come Sciocco, come il suo: Pen-sarà saggio ai suoi occhi.

Proverbi 27

R. Non vantarti del giorno dopo: perché non saprai cosa nascerà quel giorno.

Un estraneo ti loderà e non dalla tua bocca; Sono uno straniero, e non sulle tue labbra.

D. La crudeltà è calda e un uccello lava; E chi resisterà, di fronte all’invidia.

Il bene, un argomento rivelato da un amore nascosto.

e fedele, le ferite di un amante; E ancora, baci odiosi.

Sette anime, la sconfitta di Nepheth; E un’anima affamata, tutto amaro è dolce.

י ר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Prendi i suoi vestiti, perché l’arabo è uno straniero; E scavando, gli hanno fatto del male.

Yad מב֘רֵךְ רְהו ׀ בְּוֹל ְֱ֭דוּל בַּ֣֣קְר הַשֵּ֑ים כְּדָּלָּּה תֵּ׶׃ץְ֩

17 Ferro con ferro insieme; E l’uomo, una faccia del suo male.

[Il potere di due amici che si consultano aggiunge molta saggezza, correggendosi a vicenda]

18 Un fico nascerà, il suo frutto sarà mangiato; E la guardia del suo padrone sarà rispettata.

19 Come l’acqua, faccia a faccia, sì il cuore dell’uomo, all’uomo.

Poiché è persa e persa, non sarà soddisfatta; E gli occhi dell’uomo non saranno soddisfatti.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

Come sai, sai, il volto delle tue pecore; Dai il tuo cuore alle greggi.

Pertanto, nessun mondo è resiliente; E se-nezer, per generazione e generazione.

Così si scoprì il fieno e si vide l’erba; E raccoglietevi, erbe di montagna.

Come pecore per la tua veste; e il prezzo di un campo, etudim.

27 latte di capra quanto basta, per il tuo pane, per il pane della tua casa; E la vita, per le tue ragazze.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Proverbi [il buon governo eleva il bene e viceversa]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽר֣ן

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T. מִ֣יר א֭זְנו משְׁ֣עַ תְּ֑ה גַ֥ם תְּ Ἄδờς πύλָּת֗וֹ תֽוִבָֽה׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23 מ֘וקִ֤יח אָ֣ם אֽ֭קֲרי הֵ֣ן יִמְצ֑א מֽמֲַּל֥יק לַֽׁ׃

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּ֗וא לִ֣יש משִיטי׃

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Proverbi 9

Nella moltitudine dei giusti, il popolo si rallegrerà; E in una parabola malvagia, Giona riposerà con un popolo.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

D מ֗לךְ ב֭מִשְפָּת יֽעֲמִ֣יד א֑רְז וִ֖יש תְרומ֣וֹת יֶֽהְרְֽנָּ׃

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad יֵַ֣֣ר בִּ֭נְך וִֽינייק֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מֽעֵדִּ֣ים לנפשֽק׃

18 Quando non c’è visione, un popolo si ribellerà; E colui che osserva la Torah è benedetto.

גַֽֽאו֣ת א֭דם תַּשִּפִיּ֑נו ושפּלָר Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻֻֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

Proverbi a

ז שְ֭תַּים שָי מֽ ִַתָּ֑ךְ ִַתָּ֑ךְ מִפּוֹמִנִי בְ֣רְם מְּוֹ׃

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Bugie e falsità lontano da me, non darmi ricchezza e povertà, nutrimi con il cibo che mi si addice]

י ד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל וְאֶת-ִ Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָָּּיו יִנָּֽׂו׃

Yad Dor

22

Il mio no

H. Apri la bocca a Dio.

9 פתח-פִ֥יק שְפ-׶֑דק וְּדִי֗ין אנִ֥י וְבֽיְ׃

י אֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Ya בָּ֣תּק בָּ֭הּּ֣ב ְַּל֑הּ וְּדָּשָּל֗ל ל֣֣א יְֶהָֽר׃

22

Mano di Dio

Tu e Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭṭh

קַּ֭פָּּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מִשָ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי׃

Così forte ed eloquente

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

Il potere di Dio e Dio

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְּ אַל֥יט עַלָּּֽנָ׃

Al Signore, al Signore, al Signore, al Signore, al Signore, al Signore, al Signore,

Non dare via Dio da Dio

Osea b

2 E i figli di Giuda e i figli d’Israele si radunarono insieme, si unirono, e fu data loro una testa, e salirono dal paese:

21 E ti lascerò a me, per sempre; E lasciami giustizia e giudizio, grazia e misericordia.22 E io ti affiderò a me, con fede; E sai, Yahweh.

Abacuc c

16 Ho sentito e il mio stomaco era sconvolto

Al suono le mie labbra affondarono

Marcirà da solo

E ha reso i miei piedi come quelli di una giovenca

Ecclesiaste b

Non c’è niente di buono in un uomo che mangia e beve e mostra la sua anima buona nel suo lavoro – anche questo ho visto perché è da Dio.

Ecclesiaste 12

13 Fine della questione, tutto è stato ascoltato: temete Dio e osservate i suoi comandamenti, perché questo è tutto l’uomo.

Perché, dopo ogni azione, Dio giudicherà su tutto ciò che è nel cielo: se è buono o se è cattivo.

Isaia 11

B

Zaccaria Z

9 Così disse il Signore degli eserciti, dicendo: Secondo il giudizio della verità, il giudice, la misericordia e la compassione, fa’ uno a suo fratello.

E la vedova, l’orfano e il povero non lavorano; E il male di un uomo è suo fratello, non pensare nei tuoi cuori.

11 Ed erano pronti ad ascoltare, e diedero una spalla a Sorrat; E le loro orecchie si fecero pesanti per l’udito,

Zaccaria capitolo otto

16 Queste sono le cose che farai: di’ la verità, uomo contro il suo prossimo, verità e giudizio di pace, giudica alle tue porte. 17 Il male di un uomo verso il suo prossimo, non pensare nel tuo cuore, e un falso giuramento, non amare: per tutti questi io odio

23 E afferra un uomo ebreo per un’ala, dicendo: Verrò con te

Zaccaria Capitolo 9

17 Perché ciò che è buono e ciò che è bello

19. Raccoglierai giovani ed erediterai vergini.

Angeli Capitolo II

4 Sapete che vi ho mandato questo comandamento: Per essere il mio patto con Levi, dice l’Eterno degli eserciti. La mia alleanza era con lui, vita e pace, e gli ho dato un maestro, e lui mi ha temuto; E a nome del mio nome, si riposò. 7 Poiché le labbra del sacerdote conservano la conoscenza e dalla sua bocca si ricerca la Torah, poiché egli è l’angelo dell’Eterno degli eserciti. 8 E vi siete allontanati dal sentiero, molti di voi hanno fallito nella Torah; Hai infranto il patto levitico, dice Geova degli eserciti. 9 E ti ho anche dato, disprezzato e umile, a tutto il popolo: la mia mano, affinché tu non custodisca le mie vie e custodisca i tuoi volti, nella Torah.

Salmi capitolo 24

12

13 מֽי-ה֭איש הֽחִפ֣צ חַיִ֑ים ֵָ֥ב יָἌδλόσμִ֗ים לרא֥ות ֽוב׃

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסְׂשְפֶ֗יקָ מְדֵּ֥ר מְרָֽ׃

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Salmi Capitolo Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנ֑קי הָֽ Ἄឝρֵֵ֗א לַּֽקּלוֽיֽי׃

D.

המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְחֵד֖ש קַּּ֣שְשְר נוָֽיקי׃

Salmi Capitolo Kmd

R. A Davide: Benedetto sia il Signore, Colui che insegna alla mia mano per la battaglia;

Le mie dita, alla guerra.

Lavoro

Lavoro capitolo uno

21 E Giobbe disse: Sono uscito nudo dal grembo di mia madre e nudo tornerò.

Lavoro capitolo 2

3 Perché non c’è nessuno come lui nel paese, un uomo perfetto e retto, che teme Dio e fugge il male; (ma non giusto)

E le disse, come disse una delle meretrici, parlami: anche il bene lo riceveremo da Dio e il male non lo riceveremo; In tutto questo, Giobbe non ha peccato, nelle sue parole.

13 E tornarono con lui nel paese, sette giorni e sette notti; E non c’era parola per lui, parola, perché vedevano, perché il dolore era molto grande.

Lavoro capitolo 3

Quindi non mi sono riposato, né mi sono calmato, né mi sono riposato; E la rabbia è arrivata.

Lavoro capitolo 6

Tu A֭חַי בְְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

16.

17

22

23 ומלט֥וני מיַד-ג֑ר ומִַּ֖ד עָֽריצֽ֣ים תִּפֽוֽני׃

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

Allora cosa ne dici?

Lavoro Capitolo 7

19 Quanti, non avrete paura di me; Non risparmiarmi finché non inghiottirò la mia roccia.

Poiché ho peccato, che cosa devo fare per te, figlio dell’uomo:

Perché mi hai messo in pericolo con te; E sarà un peso per me.

21 E cosa, non sopporterai il mio crimine e passerai sopra la mia iniquità:

Per ora, mi sdraierò nella polvere; E tu mi hai annerito e io non lo sono.

Giobbe capitolo otto

E se è vero e onesto, con lei: perché ora, ci sarà una città su di te; E la pace, la grazia della tua giustizia.

7 E la tua testa era afflitta; E dopo di te, avrà molto successo.

8 Ki-shal-na, per la prima generazione; E sì, per indagare sui loro antenati.

9 Poiché lo desideravamo e non lo sapevamo, poiché l’ombra della nostra destra è sulla terra.

Non ti guideranno, te lo diranno; E dai loro cuori usciranno parole.

Lavoro Capitolo 9

Fa grandi cose, finché non c’è più ricerca; E si chiede, finché non c’è numero.

Sì, passeranno sopra di me e non vedrò; E passerà, e io non lo capirò.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

La אֽ֭דברא ולֹ֣א ִֽיר֑֑נּו קִ֥י לא-קֵ֥ן אָֽ ၝἝνֹּקִי ִמָֽי׃

Lavoro Y

Ricorda, perché mi hai fatto come l’argilla; E alla polvere riportami.

Non è come il latte, mettici dentro; E come il formaggio, sono congelato

O pelle e carne, rivestimi; E con ossa e tendini, nascondimi.

12 Vita e misericordia, mi hai fatto stare in piedi; E il tuo comando, mantieni il mio spirito.

Poiché i miei giorni non sono pochi, e lui cessa e mangia da me, e io sono obbligato a fare poco.

21 Prima di andare, non tornerò

Lavoro 11

E ti dirò, i misteri della saggezza, perché sono doppiamente pieni di risorse:

7 Cerca Dio e troverai; Se dipende da te, lo troverai.

8 Alto cielo, cosa farai? Una domanda profonda, che ne sai.

9 È più lungo del paese di Meda; E largo, molti mari.

Se passa e si chiude; E Yakhil, e chi ci risponderà.

13 Se tu, prepara il tuo cuore; E gli hai aperto la bocca.

Una mano o un forno è nella tua mano, mettilo via; E non abitare nelle tue tende.

Tu perché-oz, porterai la tua faccia da mamma; E sii fermo, e non aver paura.

16 Perché tu, la fatica sarà dimenticata; Come l’acqua che è passata, ricorda.

17 E a mezzogiorno ci sarà ruggine; Volo, come al mattino sarai.

18 E fidati, perché c’è speranza; E hai scavato, di sicuro ti sdraierai.

Giobbe capitolo 12

3 Anch’io ho un cuore come il tuo: non mi allontanerò da te; E non c’è niente come questi.

Mesir Lev, il capo del popolo del paese; E assaggiò, nella sua confusione non c’era verso.

La fiaccola del disprezzo, per amore dell’autocompiacimento… sì, per i tempi del piede.[Il disastro nomina il disprezzo per il temperamento di una persona compiacente ed è pronto per il suo inciampo]

Così si sentiranno oscurità e nessuna luce; E ha assaggiato, quando era ubriaco.

Giobbe capitolo 13

A Sono tutti, i miei occhi hanno visto; Le mie orecchie hanno sentito e lei ha capito.

Come sai, sapevo anche: non cadrò da te.

3 Ma io parlerò al mio seno; E dimostrare a Dio che lo farò.

4 Eppure siete bugiardi; Dio guarisce tutti voi.

Chi concederà, i sordi saranno sordi; E avrai saggezza.

E ascolta la mia prova; E molte delle mie labbra hanno sentito.

7 Dio, parla; E a lui, parla con inganno.

8 La sua faccia sarà umiliata; Tribuna Madre di Dio.

9 Il buono, perché ti esaminerà; Se impiccate un uomo, impiccatelo.

La prova ti dimostrerà: se è nascosta, la tua faccia si vergognerà.

Se non lo sposerai, farai causa a te stesso; E temilo, ti cadrà addosso.

12 I tuoi ricordi sono come cenere; Per materia, per te.

13 Allontanati da me e io parlerò; E cosa mi passerà sopra.

Yad al-Ma, porterò la mia carne nelle mie mani; E la mia anima, ho messo nelle mie mani

Mi ucciderà, se lo desidero; La mia strada gli è chiara in faccia.

16 Egli è anche mio per la salvezza: perché non prima di lui verrà l’adulazione.

17 Ascolta una voce, le mie parole; E mia sorella, nelle tue orecchie.

18 Ecco, io ho giudicato; Sapevo che avrei avuto ragione.

19 Chi è costui, il mio fiero avversario?

Per due, non farmi stare in piedi; Dal tuo viso, non mi nasconderò.

Questo è il tuo volto, molto al di sopra di me; E la tua verità, non seguirmi

22 E chiama, e io risponderò; O-parlerò, e mi risponderai.

23 Quante sono le mie iniquità e i miei peccati, il mio delitto e il mio peccato, informami.

Perché nasconderai la tua faccia? E considerami tuo nemico.

Così ha innalzato un canale; E la paglia secca sarà cacciata.

Perché l’amarezza sarà scritta su di me; E lasciami, le iniquità della mia giovinezza.

27: E metterai i miei piedi su un fondamento, e custodirai tutti i miei ospiti;

Sulle radici dei miei piedi traccerai.

È forte, come un cavallo in putrefazione; Come un indumento, una falena lo mangia.

Giobbe capitolo 10

Un uomo, la nascita di una donna è di breve durata e irascibile.

In un attimo uscì e parlò; E fuggirà come un’ombra e non resisterà.

C Af-su-questo, hai aperto gli occhi; E mi porterai in giudizio con te.

7 Poiché c’è speranza per l’albero:

Se lo sai, e un altro sostituirà; E lo allatterai, non fallirai.

Se invecchia nella terra delle sue radici; E nella polvere, la sua razza morirà.

9 L’odore dell’acqua fiorirà; E fai un raccolto come una pianta.

Lavoro Capitolo 17

Eppure – tutti voi ritornerete e verrete qui; E non troverò un uomo saggio tra voi.

12 notte, per giorno la metteranno; Luce, vicino al volto dell’oscurità.

Giobbe capitolo 18

4 Per amor tuo, abbandona il paese; E Yeatak-zur, dal suo posto.

Lavoro 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי לֽא-פֵ ἐλό בַּשו תַהַרו-לֽי׃

D.

T come persona da ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

י יִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

ק באור֣י ו֭ביבשרי דָֽבְק֣ה עְַמ֑֑י וָֽ ၝἝ אֶטְמלטְּה ב֣ור שְנֽי׃

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22 ל֭מָּי תְרְפֻ֣ני קמו-א֑֑ל וּדוּנסמִּבְּשְרִי ל֣א תָּֽעו׃

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

Quindi וֽאְנִ֣י י֭דִתִי ֹּ֣אלי ח֑י וְפּוּדַֽחְר֗וֹן על-עפ֥ר יֽךום׃

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

Giobbe capitolo 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

Giobbe capitolo 23

D Esprimerò un giudizio davanti a lui; E la mia bocca è piena di prove.

Giobbe capitolo 20

B Cosa hai aiutato, impotente; Hoshat, braccio non forte.

3 Che cosa consigli, senza saggezza; E sai, per la maggior parte lo sai.

4 A chi hai detto? E se respiri, uscirà da te.

Giobbe capitolo otto

b ferro, preso dalla polvere; E pietra, rame fuso.

Quanto alla saggezza, da dove viene? E quest’isola, un luogo di comprensione.

21 E lei scomparve, dagli occhi di tutti i viventi; E il volo del cielo era nascosto.

E disse ad Adamo: c’è paura, mio Signore, lei è saggia; E sur dal male tra di lei.

Lavoro 27

3 Perché hai ancora respirato in me; E lo Spirito di Dio è nel mio cuore.

D. Se le mie labbra parlano, mi alzerò; E la mia lingua, se c’è inganno.

Dio mi benedica, se ti giustifico:

Giobbe capitolo diciannove

2 Chi mi concederà come precursore; Chimico, Dio mi salvi.

c Bhilo Nero, sulla mia testa; Alla sua luce, alle tenebre.

4 Com’ero io nei giorni della mia spada; Nel segreto di Dio, nella mia tenda.

Mentre il mio seno, mi sono alzato; Il mio ambiente è la mia giovinezza.

Lavoro Capitolo L

9 Fratello, avrei dato; E Ra’, per costruire Yaana.

Per la mia pelle, nera sopra di me; E la mia anima è feroce, dalla mia spada.

No, e ci sarà lutto, Knori; E il mio organo, al suono del pianto.

Capitolo di lavoro n

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

E pesami sulla bilancia

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

ט ימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתִּי׃

11

Yad ומ֣ה אֶֽ֭אַשע קִֽי-יָק֣ום א֑֑ל וְקִֽי-יִ Ἄδờσπְק֗ד מ֣ה אשיבֽנו׃

Tu הֽלא-ב֭בטן אָּׂ֣ני עש֑֑הו ו ἔἐλός יְקֻנօנו בָּר֥ק׳ אַָֽד׃

In un vaso ho messo l’oro invano; E vattene, dissi con sicurezza.

Quindi se sono contento, perché il mio esercito è numeroso; E per quanto grande sia, la mia mano l’ha trovato.

Quindi se vedo una luce, perché brillerà; E la luna, caro camminatore.

Chi me lo darà, ascoltami qui, il mio seno mi sazierà;

E fu scritto un libro, un usuraio.

10 Se mi compiaccio della mano dell’ἔνἐσμαι

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

Se non sulla mia schiena, lo sposerò; Indosseremo corone per me.

Ecco il numero dei miei passi, diremo; Come si suol dire, ci siamo sacrificati.

Lavoro con il cuore spezzato

e Dio

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z.z

ח ו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְּבינֽ׃

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּ֑מו וּדוֹנְַקֵנ֗ים יב֥ינו משפֽ׃

18

19 ἀνֵֽה-בְנִ֗י קְ֥יִין לֽא-יִפּ֑חָ קְּאֵ֥וֹת ἲ ἝἝσἵδῶςἱιμ יִבֽֽ׃

ק אדברְ֥ה ויִֽרַֽח־לִ֑י אֶֽפַּ֖ח שְפַ֣י וְֽעֱנֽה׃

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

Lavoro capitolo 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it e provarono dolore, sul suo letto; E la maggior parte della sua forza è con te.23 Se c’è su di lui, un angelo – consiglia, uno dei miei guerrieri: di dire a un uomo la sua giustizia. Tornerà, ai giorni della sua scomparsa.

Così pregò Dio, e gli piacquero, e vide la sua faccia, in soggezione;

E tornò all’uomo, la sua giustizia.

Così giusto, sugli uomini, e disse: Ho peccato e giustamente ho peccato; E non mi interessa.

Lavoro capitolo 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִּי וְּדַּא֗ל ֶ֥יר מִשִפִֽי׃

Non perché Dio, disse mia moglie, non me ne pentirò.

Un cuore senza di me, ti stringerò, figlio mio, se ho fatto male, non farò i conti.

Lascia che la pace sia con te, perché tu scegli, perché tu sceglierai e non io; E cosa sapevi?

Lavoro per lei

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [Vale la pena imparare guardando gli animali]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃ [Dobbiamo combattere noi stessi contro le azioni degli altri]

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדוּנָּיו וְת֥וֹלֽל ֽו׃

Giobbe gli diede un capitolo

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Ya ִֽמ-יִשְמִ֗וו וֽי֫עָב֥דו יְכּ֣ו יְמִֶ֣ם בַּט֑וֵ וּדוּסְנִיִ֗ם בַּט֑וֵ וּדוּסְנִיִ֗ם בַי׃״ֵ

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

Giobbe capitolo 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקָ וְפּוּדָּשְֽׁלְק֗ וֽוְדִיִנֽני׃

D איפו֣ה ה֭ייית ביאסדי-א֑רצ ה- ἔἝ Ἄδός γֵּד ִמ-יד֥טָ בינָֽ׃

12 I giorni dei tuoi comandamenti

18 Hai guardato fino all’ampiezza della terra; Hagad, se sapessi tutto.

19 אי-זֶ֣ה ה֭דרקְ יִשָּן-א֑ור וְ ἝἝσω֗שֶךְ אַ֥֭ה מְקֽו׃

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵּיְֽו׃

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

Sai, le leggi del cielo; se stabilirai il suo dominio nel paese.

Lascia che il calore cresca denso con la tua voce; E un diluvio d’acqua ti coprirà.

Lascia che i fulmini le siano inviati e se ne andranno; E ti diranno, eccoci qui.

Giobbe capitolo M – uno dei capitoli più importanti della tua Bibbia

7 Ti prego, come il Signore dei tuoi seni; Ti pagherò e fammi sapere.

H Haaf, una cucitura giudiziaria; Condannami, così avrai ragione.

[Sei così giusto, forte e fiducioso in questo, che il processo che sto conducendo nel mondo non è giusto, quindi esci dal tuo mondo privato e cambia il mondo.]

9 La testimonianza è genio e altezza; E ti vestirai con modestia e grazia.

O diffondi, attraverso il tuo naso; E vide tutti i superbi e lo umiliò.

[La giustizia nel mondo non sono responsabile. Sono responsabile della giustizia nel senso di una natura equilibrata e sostenibile. L’uomo è responsabile della giustizia dal punto di vista umano. E se ti consideri giusto, allora devi lavorare per la giustizia in tutto il mondo e non solo per la tua giustizia personale]

12 Guarda tutto l’orgoglio, arrenditi; E la via degli empi sarà sigillata.

[Nel capitolo 1, Dio definisce Giobbe, nella sua conversazione con Satana, con le seguenti parole: 8 E Geova disse a Satana: Rivolgi il tuo cuore ai servi di Giobbe: poiché non c’è nessuno come lui nel paese, un uomo perfetto e retto uomo che teme Dio e si allontana dal male.

Completo, onesto, temi Dio ed evita il male. giusto non si dice. Si scopre che per essere giusti hai bisogno di qualcosa di più che essere irreprensibile, onesto, timorato di Dio e libero dal male. È necessario guidare e cambiare l’ambiente in cui vive l’uomo. Un saggio commento di Ofer Burin.]

13

mano

Giobbe capitolo 2 + Genesi 27

Devo farlo.

E Dio creò l’uomo

[Le frasi sono tra le più importanti di tutta la Bibbia. Il verdetto è che Giobbe ha ragione e i suoi compagni torto. Cioè, è giusto usare la logica e non dare tutto per scontato e il motivo per cui siamo stati creati a immagine, è giusto andare con la nostra verità.]

Daniela

Mi sto divertendo.

8 E mise Daniele nel suo cuore, che non sarebbe stato riscattato in bocca al re, e nella casa del suo servo, avrebbe chiesto l’opera degli eunuchi, che Dio sarebbe stato riscattato.

Dodici

Tu ומקצט֙ יָמ֣ים עשר֔ה נרו֤ה מראיהם֙ t ֔וב וברי֖י בָּׂ֑ר מ֨ןכל הילדים האוק֣֣כּים פּת-ב֥֥ח המֽלך׃

Sedici

יז וְהַיְלָדִ֤ים terrive

Tutto sommato, una parola di saggezza ha capito, che il re ha chiesto loro – e ha trovato loro dieci mani, su tutte le corna dei lupi, che, in tutto il suo regno

Daniele 12

3 E l’intelligente sarà vigile come lo splendore del cielo

1 Samuele 17

E Davide disse: Al Filisteo, vieni da me con spada, lancia e giavellotto; E io vengo a te, nel nome del Signore degli eserciti, il Dio degli eserciti d’Israele, che tu hai disonorato.

2 Samuele 17

9 E portarono miele, burro, pecore e lingue di bestiame a Davide e alla gente che era con lui, da mangiare:

Il Libro di Ester Capitolo 10

3 Perché il Giudeo Mardocheo, secondo dopo il re Assuero, grande tra i Giudei e amato dalla maggior parte dei suoi fratelli, chiedeva il bene per il suo popolo e diceva pace a tutta la sua discendenza.