Sentences from the bible

In the desert

I have to do it.

Deuteronomy 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִל הזֽֽ

Deuteronomy

I have to do it.

13 To keep Yahweh’s commandments and his laws

Deuteronomy 11

YA קִ֚י המִּצְ֣ה הַֹ֔֔את אַשְר אָֽנֹקִ֥י מצְּק֖ הִ֑וּמ לֽא-נִפְלֵ֥את ִוא֙ ממְּקָ֔ וְל֥א רָקָה ֽוְ׃

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יד כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַֽעֲשֹׂתֽוֹ

hand things

A. You children, to Jehovah your God: you shall not multiply, and you shall not put baldness between your eyes – to die. 2 Because you are a holy people, to Jehovah your God; And Jehovah chose you, to be a virtuous people for him, out of all the peoples that are on the face of the earth.

Leviticus 19

18 You will not stand up and you will not punish the children of your people, and you will love your neighbor as yourself, I am the Lord

Amos H

And he shall reveal as waters judgment and righteousness as a solid stream

Thus the sacrifices and offerings you presented to me in the wilderness for forty years, house of Israel

1 Samuel chapter 17

So the man of Israel said, “Did you see this man coming up?” And there was a man whom they would make king Osher great, and his house would be given to him, and his father’s house, he would search in Israel

I have to do it. 27 And the people said to him, as this word is to say: so he will do, to the man whom they call.

And David said, To the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin; And I come to you, in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel,

Lament c

לט מה-יִִתְוְנ֙ אָ֣מ ח֔י ג֖בר אל הטאֽו׃ מ נחפש֤ה דרקִנו֙ וֽנחקורא ונשובה אד-יהוָֽה׃ מ נש֤א לב֨נו֙ לקפ֔ים אל א֖ל בַחִיָֽ

Icha d

19 Light were our pursuers, angels of heaven; On the mountains we lit, in the desert they lay in wait for us.

Icha e

Yahweh remembers what happened to us, he looked and saw our shame.

B. Our estate has been turned over to foreigners, we have given away from our right hand with money we have drunk, our land has been brought at a price.

7 Our fathers sinned not, and we have suffered their iniquities.

8 Slaves ruled us, there is no limit to their dissolution.

12 Kings were hanged by their hand, the faces of old men were not beautified.

13 Grinded young men married, and young men in wood failed.

16 The crown of our head has fallen, woe to us because we have sinned.

17 On this, our hearts were dull–on these, our eyes were darkened.

18 On Mount Zion, which is desolate, foxes walked in it.

19 You, Jehovah, will sit forever, your throne for generation and generation.

Why will you forget us forever, leave us for a long time.

11 Yahweh has returned us to you and we have returned, renewing our right hand as before.

22 For if we are deceived, you will be upon us for a long time.

Proverbs a

b To know wisdom and morality; To understand, say understanding.

3 Lekhath, the moral of the intellect; Justice and judgment, and servants.

d. to give to the fools a trick; For a boy, an idea and a plot.

A wise man will listen, and add a lesson; And a wise man will buy tricks.

And to understand a parable, and a recommendation; The words of the wise, and their riddles.

7 The fear of Jehovah, the first of knowledge; Wisdom and morality, fools in this.

13 Every precious fortune is found; We filled our stomach with loot.

The hand of your fate, you will fall in its midst; One pocket, we will all have it.

My children, do not go your way; Prevent your foot from their path.

16 For their feet will run to evil; And they hastened, to shed blood.

Proverbs b

2 to listen to wisdom with your ear; Incline your heart to wisdom.

3 Because if you understand you will read; For reason, give your voice.

D. If you ask us for money; And as treasures you will seek.

H Oz–understand, fear Jehovah; And the knowledge of God will be found.

And because Jehovah will give wisdom; From his mouth, knowledge and wisdom.

8 Hear my son, your father is delivered; And do not forsake the law of your mother.

9 For, Leviathan they are for your head; And giants, for your gurgling.

Oz–understanding, justice and judgment; And straight, all round is good.

Because wisdom will come into your heart; And know, your soul will be pleased.

You schemer, take care of yourself; Wisdom will be needed.

12 To save you, from an evil way; From a person, talking about upheavals.

13 Those who leave, the guests of Yashar– to walk, in the ways of darkness.

the hand of the happy, to do evil; They will find out, in bad turns.

For this reason–go, in the way of the good; And the guests of the righteous shall be kept.

21 For the righteous shall dwell in the land; And the innocent, will give it up.

Proverbs c

My son, do not forget my law; And my commandment, let your heart be troubled.

2 Because length of days, and years of life and peace, will be added to you.

3 Mercy and truth, never forsake you:

Kashram on your gargles; Write them, on the tablet of your heart.

4 And find grace and wisdom in the eyes of God and man.

19

Yad 2000

Tu יק֣רא ִ֭יא מְפּני֑י֑ים וְכּחֲ ἝἝ πְצֶ֗יקָ ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

6

17 The way of God is the way of God

18 The tree of life is blessed

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

Not Al-Tậkana בִ֣יש חמ֑ס ואל-תִּ ἝἝς בְחָָר בִ֣יש חָָָ׃

Proverbs d

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

And God will leave it and keep it, I will love it and you will need it

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך Leviat-ֵ֑ן עְט֖רְת טִּטֵ֣רְטִפְ֣רְת טְּחְנָָֽ׃

י שְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Yes, in the way of your parents

12 In your way you will not fail

13

Yad בֹ֣רח ר֭שַעִים אַל-תָּב֑א וְאַל-תְּ ἝἝσֵּׁ֗ר בְ֣רְקְ רִֽי׃

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁ֝וֹפָּ֗יים הְרֵ֥ק מְמֽקָּ׃

So let your eyes be open to God

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּֽנו׃

26

Proverbs e

שְת-מ֥יִים מִבְר֑ךָ וְּדָּנֹֽזְל֗ים מְת֥וֹך בְרֽקָ׃

16

17

18 יהיֽי-מקורק֥ בּוּךְ וּדוּסְׂמ֗ח מֵ֥שט נורֽך׃

Nineteen

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Proverbs and

To God

Z

H

9

י מְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

Ya ובָֽא-קִמהלֵ֥ךְ ֵראשֶ֑ךָ וּדָּשְמְַֽרָק֗ קְּ֣יש מְגֽ׃

16

17 eyes of God

18 לֵב ְ֭רִש מְשְב֣וֹת ֑֑ון רְּ֥יִים מְּדָֽמֽהְרָוֹת לָּוֹץ לָֽרָֽה׃

19 יפִ֣יחש קְ֭זבִים ֵ֣ד שָׁ֑קר ומשׁלֵ֥חַ מְּדָנִ֗ים בֵּ֣ין אַיֽי׃

Proverbs 8 – Wisdom

A הֲלֽא-חקמ֥ה תיקְר֑א וּדונסְתבונ֗ה תִתֵּ֥ן קולָֽה׃

in the head

C ליד-שער֥ים לפי-ק֑רְת מב֖וא פְחִ֣ים תָֽרְנָה׃

d אלֵיקֶ֣ם אישיׁ֣ים אקְר֑א וְּדָּנָּי אַלָּי אָדָֽ׃

ה הבִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

And ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

Z

H בצְדק קּל-אמרי-פ֑י אֵ֥ין בָּאָּנָּהֶמ נפְָּּל וִקֵֽ׽׃

9 כולָּ֣ם נ֭קוחים למֵּב֑ין וִֽ ἐσἐν יישר֗מים לֹ֣עי דָֽ׃

י חֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Ya קִֽי-טוב֣ה ח֭קְמע מְפּיני֑ים וְקִֽחֲפוּדָשִים ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

12

13 Yahweh God

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

Yad לֽי-ֵ֭צַה וְתֽוֹשִיָ֑ה אּנִ֥י בִ ᵝἝιν֗ה ל֣י ְבוְֽה׃

Tu בִּ֭י מלק֣ים יִמל֑קו וְ Ἄδờς ρֹֽзְנ֗ים יְ֣קְקו צֽדק׃

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂ֑רו ו ֝וּדיבִים כּּ֥פִטי זדק׃

17

18

19 τ֣וב πִּ֭רִיי מֽחָר֣וֹץ ומִפָּ֑ז וּדוּסְבֽוְתִ֗י מִק֥ספ נבְָֽ׃

As in the guest of righteousness

2

22 יהוה ק֭נאני ראשיׁ֣יט דַּכּ֑וֹ ק֖דעמ מְפעל֣יו ֽמֽ׃

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

So much so that I am sick

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

power

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֗ו וְקמים ל֣א יֽעְבְרו-פ֑יו בּוֹס֘וּוֵו מ֣וסדי אָֽרצ׃

ל ואַהְיֶ֥ה אזְל֗ו ו֫מ֥וּוֹ וֽ֫הִֶ֣ה ֽׁ֭עַשוִים י֤וּם ׀ י֑וּם משח֖קט לפנ֣יו בקלאט׃

You don’t play in the Bible.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפּוּדָּשְרֵי דְּק֥י יִשְרוו׃

Lag שמע֖ו מוס֥ר וֽחֲק֗֗ו וֽפִּפִִֽוְ׃

לד אְֽׁ֥רִ אָדמ֮ שְמ֪עֽ֫ ל֥י לַש֣ד אַל-דַּ֭לֹתִי יִוּם ׀ י֑וּם לֹוּסְשְמֵר מזוֹּת פְָּֽי׃

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

He is sinful

Proverbs 9

ו עזב֣ו פָאיִ֣ם וִֽחְי֑ו וְ ἌἌσִשְר֗ו בְ֣רְקְ בִּנָֽ׃

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּחָק֗מ וְֽאֱהֽבֽקָּ׃

9

י תְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהו֑ה וְ֖עֹט קדוַׁ֣ים בְָּֽה׃

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 If you are dead, you are dead to God

13

Yad וֽ֭֭ישובה לפ֣תח בֵּיָ֑ה אַל-קִּפּוֹסֵּ֗א מ֣מֵי טֽרְ׃

To read for the Hebrews

17

17

18 וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים שָׁ֑מ בְּמְזי שְא֣וֹל קְֽיה׃

Proverbs 11

D.

The righteousness of God

12 Baz-Lerehu is heartless; And a man of understanding will discern.

13 Gossip goes, reveals a secret; And a faithful spirit, covers a thing.

A hand without tricks, a nation will fall; and salvation, in the majority of advisers.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27.

The power of the Word of God

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחֲקחמ-לֽב׃

For the fruit of the righteous

Proverbs 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

d.

The righteous thinkers are deceitful

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

י יוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

Yad מְפר֣י פי-א֭יש יִשבַּע-ט֑וב וגְמ֥וּל ידִי-ו Ἕλόνδομ ישוב (ישִ֥יב) לֽו׃

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Proverbs 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמִ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

handmade

י לְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

No ἔֽֽ֣ק דָּּׁ כְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵֽקק דָּּל חְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵשְקבְּ֗ו חְ֥נ אבְיֽוֹ׃

Proverbs 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

b

d.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

Tu כָּלְימֵ֣י עּנ֣י רִ֑ים וֽוֹב-לֵ ἵἐλόν֗ב מַשְּ֥ה תִמֽיד׃

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23 שימח֣ה ל֭איש בְמֽאנֵה-פ֑יו וְדב֖ר בִת֣וֹ מֽטֽוב׃

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַׁא֥וּל מָָּֽ׃

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְְִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

No ֶ֭זן ַ֭מאַת תַּ֣חַת חִִ֑ים בק֖רב ח֭מִ֣ים תָּֽים׃

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ וְשֵ֥עַ תּ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנֶ לֵּֽב׃

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Proverbs 16

The Word of God

And in בֶ֣sed and ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בּּ֣א מִשִפֽ׃

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

YA PEOPLES ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16 גֽנה-חקמ֗ה מה-ט֥וב מֽחְר֑וֹץ וקְנ֥וֹת בִּפּוֹלָנָּה ניבְ֥ר מקָֽצ׃

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

Chapter 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו וְאַלַׂ Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

A jar of nectar-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק for ἝἌσἐνֶ֗פפש and מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּ֥ד ִֽיר׃

Proverbs 17

בֽבִד-משִִּיל יְ֭משִל בְ֣ן מֵ֑יש ובְ֥ו־ך א ἝἝσηχִים יֽחֲל֥֥ק נֽחֲָֽה׃

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

ו עטֶ֣רט ג֭קנים בנ֣י בנ֑ים ותִפְ֖רְת בָּי֣ים אבותָֽ׃

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-יֶ֑תר א ἝἝω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13 משיׁ֣יב ר֭עָה תַּ֣חֹת תוָ֑ה לֽא-תָמ֥וּשׁ רָἝἌσּ֗ה מֵֵּבִתֽוֹ׃

17 בקכל-ג֭ט אֵָ֣ב הֵ֑עַ וְ֥ח לְדָּשְר֗ה יוָּֽד׃

Hebrew

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Power

Proverbs 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּשיל בִתבוּנ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[When doing unjust justice to the wicked, it also creates injustice to the righteous]

Chapter 8

12 לפני-שש֭בר יְגַּ֣ה לב-אִ֑יש ולפְנ֖י קב֣וד ענוָֽ׃

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יכלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ጝၝ כֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מְפְּי פִי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִא֖ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Too many friends eat up time]

Proverbs 19

D. Ha֗on ֭֭סיפ ְ֣ים רִּ֑ים וְּדוּל מֽרִ֥ו יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה וְיָ֥יחַ קְּ ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Baַּ֣יִת ו֭הוּנ נֽקֲל֣֣ת אָב֑וֹת וּדוּסמֵֽיהו֗ה ַָּ֥ה משָּֽל׃

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18th year

[Education comes from lack and thus increasing the desire to reach the goal]

Proverbs ca

And Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

Z.

Ya ַּ֣ם ב֭֭מֽעֲלאליו יְטנקְר-נ֑עַר ִמ-ז֖ךְ וִמ-יָשַ֣ר פָּֽעֳלֽו׃

Tu יֵ֣ש ג֭הב ורב-פניני֑ים וכְל֥י יְ ἝἝ κ֗ρ שְפִי-דָֽעֹ׃

11

18

19 ֽֽוּל-ס֭וְד הֵ֣ךְ רַ֑יל ולְפִּ֥ה ְׂἌδλόφθ֗יו ל֣א תיטיפארָֽב׃

22

23

A pot of Jehovah’s footsteps

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

חז נ֣ר יְ֭הוה נשְמ֣ת אָ֑ם חֹ ᵝᵝσᵉ πֵ֗ש קּל-חדרי-בָֽטן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[The advantage of the young is their strength, and wisdom is the advantage of the old]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חְדרי-בְטן׃

Proverbs 21

3 Deed, righteousness and judgment is chosen as an altar to Yahweh.

[The actions and the human spirit of goodness, justice, modesty, integrity are the important things and not the symbols of the commandments]

And ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָּפָּפָּפָָּּ׃

9 It is good to sit on the corner of the roof of a Midianite woman, and a friend’s house.

13 He stops his ear, from the cry of the poor, he will also call, and he will not answer.

A giving hand in secret, a bird will bow down; And a bribe in the law, intense heat.

16 Odomm ת֭ואֶע מדְ֣רךְ הֵַּׂׂ֑ל בִּק֖ל רְפִ֣ים יְוֹח׃

17 A man of want, loves joy; A lover of wine and fat will not get rich.

19 Well, you are in a desert country from the Midianites and angry.

As a persecutor, righteousness and mercy will find life, righteousness and honor.

23 He guarded his mouth, and his tongue guarded from the troubles of his soul.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַֽׂוֹ׃

כו קו כל-ה֭יום התאוָּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

not a horse–ready, for the day of war; And to Jehovah, salvation.

Proverbs 22

A name is chosen, from many things: from silver and gold, good grace.

4 Followed by humility, the fear of Jehovah; Wealth and honor and life.

And instruct the youth, according to his way, even when he grows old, he will not depart from it.

He who sows evil will reap evil; And a tribe will perish because of it.

A pure lover of his heart, sweet of his lips, his shepherd is a king.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ו לָּֽל׃

13 said Etzl, I am outside; In the streets, I will kill.

11

18

19 לֽהְי֣וֹת בַּֽ֭יהוה מבְחֶ֑ךָ הֽוְדִּ֖יקָ הֽ֣וֹמ אפ-וֽתָּ׃

ק הלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים בֹ֖עֵף֣וֹת ודָֽעְ׃

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיך׃

[If words of wisdom sit in your head, speak them to others]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27 אִמ-אֽין-לק֥ לַׁלֵ֑ם ל֥מ יִקַ֥ח מִּדָּשָּֽבְק֗ מתַּתֽיק׃

The power of God

Proverbs 23

D. Don’t try to get rich; From your understanding, it’s gone.

[Avoid getting richer and richer, deal with big things]

And don’t fight–with bread, evil eye; And don’t be tempted, for his sake.

Do not shrink back, border of the world; And in the arms of orphans, do not come.

12 Bring to the morals of your heart; And your ears, to the words of opinion.

13 Don’t avoid a young man who is a stranger: because you live in a tribe, you will not die.

Hand you, in the tribe you will prepare; And his soul, you will save him.

My son, if your heart is wise, mine too will be happy.

18 because, if there is another; And your hope, you will not know.

19 Listen – you are my son and wise; And approve in the way of your heart.

2 Don’t be in Sobai-yin among those who eat meat for him.

21 because he is a glutton and a glutton, he inherits; And torn, wear Numa.

22 Listen to your father, this is your child; And don’t be disrespected, because your mother is old.

23 The truth is to buy, and not to sell; Wisdom and morality and understanding.

9 For whom, woe, for whom, woe, for whom, Midian, for whom, seek, for whom, wounds are free;

For whom, wisdom of eyes.

For those who are late on the wine for those who come, to investigate the mask.

Ld and you were, when you lay in the heart of the sea; And when he lay down, at the head of a rope.

I was preparing for her in my lemon wedge, without knowing it:

Mati Okits; Osif, we will ask for more.

Proverbs Kd

Do not be jealous of evil people; And do not be afraid, to be with you.

3 With wisdom, he will build a house; And with wisdom, it will be prepared.

4 And in knowledge, rooms will be filled with every precious and pleasant fortune.

And because with tricks, war will be made for you; and salvation, in the majority of advisers.

Oh the shadow, those who die; And dying to kill, if you hide.

12 Because they said, we did not know this:

He who does not prepare hearts, he will understand, and the creator of your soul, he will know; And return to man according to his deed.

[Well you have to be active and not hide behind I didn’t know]

13 I eat honey because it is good; And a sweet grape, on your palate.

17 When your enemy falls, do not rejoice; And in his failure, do not reveal your heart

16 For seven, the righteous will fall and rise; And wicked, they will fail in evil.

So prepare outside, your angels–and now it is in the field for you; Later, and you built your house.

19 Do not say–as he did to me, so I will do to him; I will put a person back to his work.

Lag few years, few naps; A little, hug hands to lie down.

My saying so

For the glory of God, hide a thing; And the honor of kings, investigate a thing.

And do not stand in front of me.

16

16

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[Indeed, a cold shower stimulates more than 3 cups of coffee]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Proverbs, etc

4 Don’t answer as a weakling, as it is: you will compare it to him as well.

He answered as Silly, as his own: Pen-he will be wise in his eyes.

Proverbs 27

A. Do not boast about the next day: for you will not know what will be born that day.

A stranger will praise you and not from your mouth; I am a stranger, and not on your lips.

D. Cruelty is hot, and a bird washes; And who will stand, in the face of envy.

The good, a revealed argument from a hidden love.

and faithful, the wounds of a lover; And still, hateful kisses.

Seven souls, the defeat of Nepheth; And a hungry soul, all bitter is sweet.

י ר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Take his clothes, because the Arab is a stranger; And by mining, they hurt him.

Yad מב֘רֵךְ רְהו ׀ בְּוֹל ְֱ֭דוּל בַּ֣֣קְר הַשֵּ֑ים כְּדָּלָּּה תֵּח֥שֶב לֽו׃

17 Iron with iron together; And man, one face of his evil.

[The power of two friends consulting adds much wisdom, correcting each other]

18 A fig tree will be born, its fruit will be eaten; And his master’s guard will be respected.

19 Like water, face to face, yes the heart of man, to man.

As she is lost and lost, she will not be satisfied; And the eyes of man will not be satisfied.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

As you know, know, the face of your sheep; Give your heart to the flocks.

Therefore, no world is resilient; And if-nezer, for generation and generation.

Thus the hay was discovered, and the grass was seen; And be gathered, mountain herbs.

Like sheep for your clothing; and the price of a field, etudim.

27 and enough, goat’s milk–for your bread, for the bread of your house; And life, for your girls.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Proverbs [good governance elevates the good and vice versa]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽרֽיךְ׃

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T. מִ֣יר א֭זְנו משְׁ֣עַ תְּ֑ה גַ֥ם תְּ Ἄδờς πύλָּת֗וֹ תֽוִבָֽה׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23 מ֘וקִ֤יח אָ֣ם אֽ֭קֲרי הֵ֣ן יִמְצ֑א מֽמֲַּל֥יק לַֽׁ׃

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּ֗וא לִ֣יש משִיט׃

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Proverbs 9

In the multitude of the righteous, the people will rejoice; And in a wicked parable, Jonah will rest with a people.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

D מ֗לךְ ב֭מִשְפָּת יֽעֲמִ֣יד א֑רְז וִ֖יש תְרומ֣וֹת יֶֽהְרְֽנָּ׃

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad יֵַ֣֣ר בִּ֭נְך וִֽינייק֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מֽעֵדִּ֣ים לנפשֽק׃

18 When there is no vision, a people will riot; And he who keeps the Torah is blessed.

גַֽֽאו֣ת א֭דם תַּשִּפִיּ֑נו ושפּלָר Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻּֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

Proverbs to

ז שְ֭תַּים שָא֣לְתִי מֽאִתָּ֑ךְ אִַתָּ֑ךְ אִַתִמִנ֥ע מִפּוֹמִנִי בְ֣רְם מְּוֹ׃

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Lies and falsehood far from me, do not give me wealth and poverty, feed me with food that suits me]

י ד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל וְאֶת-ִ Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָָּּיו יִנָּֽׂו׃

Yad Dor

22

Mine is not

H. Open your mouth to God.

9 פתח-פִ֥יק שְפ-׶֑דק וְּדִי֗ין אנִ֥י וְבֽיְ׃

י אֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Ya בָּ֣תּק בָּ֭הּּ֣ב ְַּל֑הּ וְּדָּשָּל֗ל ל֣֣א יְֶהָֽר׃

22

Hand of God

Tu and Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭṭh

קַּ֭פָּּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מִשָ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי׃

So strong and eloquent

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

The power of God and God

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְּ אַל֥יט עַלָּּֽנָ׃

To the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord,

Don’t give God away from God

Hosea b

2 And the children of Judah and the children of Israel were gathered together, united, and one head was given to them, and they went up from the land:

21 And I will leave you to me, forever; And leave me with justice and judgment, and grace and mercy.22 And I will entrust you to me, in faith; And you know, Yahweh.

Habakkuk c

16 I heard and my stomach was upset

At the sound my lips sank

He will rot on my own

And he made my feet like a heifer’s

Ecclesiastes b

There is no good in a man who eats and drinks and shows his soul good in his work – this too I saw because it is from God.

Ecclesiastes 12

13 End of the matter, everything has been heard: fear God and keep his commandments, for this is the whole of man.

Because, after every deed, God will bring in judgment, over everything that is in the sky: whether it is good or whether it is bad.

Isaiah 11

b

Zechariah Z

9 Thus said the Lord of hosts, saying: From the judgment of truth, judge, and mercy and compassion, do one to his brother.

And the widow and the fatherless and the poor, do not work; And the evil of a man is his brother, do not think in your hearts.

11 And they were ready to listen, and they gave a shoulder to Sorrat; And their ears became heavy with hearing,

Zechariah chapter eight

16 These are the things that you shall do: speak the truth, man against his neighbor–truth and judgment of peace, judge in your gates. 17 A man’s evil to his neighbor, do not think in your heart, and a false oath, do not love: for all these I hate

23 And take hold of a Jewish man by the wing, saying, I will go with you

Zechariah Chapter 9

17 Because what is good and what is beautiful

19. You will harvest young men and you will inherit virgins.

Angels Chapter II

4 You know that I have sent you this commandment: To be my covenant with Levi, says Jehovah of hosts. My covenant was with him, life and peace, and I gave him a teacher, and he feared me; And on behalf of my name, he rested. 7 For the lips of a priest shall preserve knowledge, and the Torah shall be sought from his mouth: for he is the angel of Jehovah of hosts. 8 And you have strayed from the path, many of you have failed in the Torah; You have broken the Levitical covenant, says Jehovah of hosts. 9 And I have also given you, despised and lowly, to all the people: my hand, that you do not keep my ways, and keep your faces, in the Torah.

Psalms chapter 24

12

13 מֽי-ה֭איש הֽחִפ֣צ חַיִ֑ים ֵָ֥ב יָἌδλόσμִ֗ים לרא֥ות ֽוב׃

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסְׂשְפֶ֗יקָ מְדֵּ֥ר מְרָֽ׃

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Psalms Chapter Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנ֑קי הָֽ Ἄឝρֵֵ֗א לַּֽקּלוֽיֽי׃

D.

ה המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְחֵד֖ש קַּּ֣שְשְר נוָֽיקי׃

Psalms Chapter Kmd

A. To David: Blessed be the Lord, the One who teaches my hand for battle;

My fingers, to war.

Job

Job chapter one

21 And Job said, I came naked from my mother’s womb, and naked I shall return.

Job chapter 2

3 Because there is no like him in the land, a perfect and upright man who fears God and shuns evil; (but not righteous)

And he said to her, as one of the scoundrels said, speak to me – even the good we will receive from God, and the bad we will not receive; In all this, Job did not sin, in his words.

13 And they returned with him to the land, seven days and seven nights; And there was no word to him, word–because they saw, because the pain was very great.

Job chapter 3

So I did not rest, nor was I quiet, nor did I rest; And anger came.

Job chapter 6

Tu A֭חַי בְְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

16.

17

22

23 ומלט֥וני מיַד-ג֑ר ומִַּ֖ד עָֽריצֽ֣ים תִּפֽוֽני׃

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

So what do you say?

Job Chapter 7

19 How many, you will not be afraid of me; Do not spare me, until I swallow my rock.

As I have sinned, what shall I do for you, son of man:

Why did you put me in harm’s way to you; And it will be a burden on me.

21 And what, you will not bear my crime and pass over my iniquity:

For now, I will lie down in the dust; And you blackened me and I am not.

Job chapter eight

And if it is true and honest, with her: because now, there will be a city on you; And peace, the grace of your righteousness.

7 And your head was sorrow; And after you, it will be very successful.

8 Ki-shal-na, for the first generation; And yes, to investigate their ancestors.

9 For we have longed, and we did not know: for the shadow of our right hand is upon the earth.

They will not guide you, they will tell you; And from their hearts, words will come out.

Job Chapter 9

He does great things, until there is no inquiry; And wonders, until there is no number.

Yes, they will pass over me, and I will not see; And it will pass away, and I will not understand it.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

La אֽ֭דברא ולֹ֣א ִֽיר֑֑נּו קִ֥י לא-קֵ֥ן אָֽ ၝἝνֹּקִי ִמָֽי׃

Job Y

Remember, because you made me as clay; And to the dust return me.

Is it not like milk, put me in it; And like cheese, I am frozen

O skin and flesh, clothe me; And with bones and sinews, hide me.

12 Life and mercy, you made me stand; And your command, keep my spirit.

As my days are not few, and he ceases and eats from me, and I am obliged to do little.

21 Before I go, I will not return

Job 11

And I will tell you, the mysteries of wisdom, for they are twice as resourceful:

7 Seek God and you will find; If it’s up to you, you’ll find it.

8 High heavens, what will you do? A deep question, what do you know.

9 It is longer than the land of Meda; And wide, many seas.

If it passes and closes; And Yakhil, and who will answer us.

13 If you, prepare your heart; And you opened your mouth to him.

A hand or an oven is in your hand, put it away; And do not dwell in your tents.

Tu because-oz, you will bear your face from Mum; And be firm, and be not afraid.

16 Because you, labor will be forgotten; Like water that has passed, remember.

17 And at noon, there will be rust; Flight, as in the morning you will be.

18 And trust, because there is hope; And you dug, for sure you will lie down.

Job chapter 12

3 I also have a heart, like yours–I will not fall away from you; And there is nothing like these.

Mesir Lev, the head of the people of the land; And he tasted, in his confusion there was no way.

The torch of scorn, for the sake of complacency– yes, for the times of foot.[Disaster names contempt for the temper of a complacent person and is ready for his stumbling]

Thus darkness and no light will be felt; And he tasted, when he was drunk.

Job chapter 13

A They are all, my eyes have seen; My ears heard, and she understood.

As you know, I also knew: I will not fall from you.

3 But I, to my bosom I will speak; And prove to God that I will.

4 And yet, you are liars; God heals all of you.

He who will grant, the deaf will be deaf; And you will have wisdom.

And listen to my proof; And many of my lips have heard.

7 God, speak up; And to him, speak deceitfully.

8 His face shall be humbled; Mother of God Tribune.

9 The good, because he will examine you; If you hang a man, hang him.

The proof will prove you– if it is hidden, your face will be ashamed.

If you don’t marry him, you will sue yourselves; And fear him, he will fall upon you.

12 Your memories are like ashes; For matter, for you.

13 Depart from me, and I will speak; And what will pass over me.

Yad al-Ma, I will carry my flesh in my hands; And my soul, I put in my hands.

He will kill me, if I wish for him; My way is clear to His face.

16 He is also mine for salvation: because not before him, flattery will come.

17 Hear a rumor, my words; And my sister, in your ears.

18 Behold, I have held a judgment; I knew that I would be right.

19 Who is he, my staunch adversary?

For two, don’t make me stand; From your face, I will not hide.

This is your face, far above me; And your truth, don’t follow me.

22 And call, and I will answer; O-I will speak, and answer me.

23 How many are my iniquities and sins–my crime and my sin, inform me.

Why will you hide your face? And consider me your enemy.

Thus he raised up a channel; And the dry straw will be chased.

Because bitterness will be written on me; And leave me, the iniquities of my youth.

27: And thou shalt set my feet upon a foundation– and thou shalt keep all my guests;

On the roots of my feet, you will trace.

He is strong, like a rotting horse; As a garment, a moth eats it.

Job chapter 10

A man, the birth of a woman is short-lived, and seven-tempered.

In a moment he went out and spoke; And he will flee like a shadow, and will not stand.

C Af-on-this, you opened your eyes; And you will bring me in judgment with you.

7 For there is hope for the tree:

If you know, and another will replace; And you will suckle him, you will not fail.

If he grows old in the land of his roots; And in the dust, his race will die.

9 The smell of water will blossom; And make a harvest like a plant.

Job Chapter 17

And yet–all of you will return, and come here; And I will not find a wise man among you.

12 night, for the day they shall put it; Light, close from the face of darkness.

Job chapter 18

4 For your sake, leave the land; And Yeatak-zur, from his place.

Job 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי לֽא-פֵ ἐλό בַּשו תַהַרו-לֽי׃

D.

T as a person from ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

י יִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

ק באור֣י ו֭ביבשרי דָֽבְק֣ה עְַמ֑֑י וָֽ ၝἝ אֶטְמלטְּה ב֣ור שְנֽי׃

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22 ל֭מָּי תְרְפֻ֣ני קמו-א֑֑ל וּדוּנסמִּבְּשְרִי ל֣א תָּֽעו׃

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

So וֽאְנִ֣י י֭דִתִי ֹּ֣אלי ח֑י וְפּוּדַֽחְר֗וֹן על-עפ֥ר יֽךום׃

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

Job chapter 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

Job chapter 23

D I will make a judgment before him; And my mouth is filled with proofs.

Job chapter 20

B What did you help, powerless; Hoshat, arm not strong.

3 What do you advise, without wisdom; And you know, for the most part you know.

4 Whom did you say? And if you breathe, it will come out of you.

Job chapter eight

b iron, taken from dust; And stone, cast copper.

As for wisdom, where does it come from? And this island, a place of understanding.

21 And she disappeared, from the eyes of all living; And the flight of the sky was hidden.

And he said, to Adam–there is fear, my Lord, she is wise; And sur from evil between her.

Job 27

3 Because you still breathed in me; And the Spirit of God is in my heart.

D. If my lips speak, I will rise; And my tongue, if there is deceit.

God bless me, if I justify you:

Job chapter nineteen

2 Who will grant me as a forerunner; Chemist, God save me.

c Bhilo Nero, on my head; To his light, to darkness.

4 As I was, in the days of my sword; In the secret of God, on my tent.

While my breast, I stood; My surroundings are my youth.

Job Chapter L

9 Brother, I would have given; And Ra’, to build Yaana.

For my skin, black above me; And my soul is fierce, from my sword.

No, and there will be mourning, Knori; And my organ, to the sound of weeping.

Job chapter no

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

And weigh me in the balance

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

ט ימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתִּי׃

11

Yad ומ֣ה אֶֽ֭אַשע קִֽי-יָק֣ום א֑֑ל וְקִֽי-יִ Ἄδờσπְק֗ד מ֣ה אשיבֽנו׃

Tu הֽלא-ב֭בטן אָּׂ֣ני עש֑֑הו ו ἔἐλός יְקֻנօנו בָּר֥ק׳ אַָֽד׃

In a jar I put gold in vain; And go away, I said confidently.

So if I am happy, because my army is many; And as great as it is, my hand found it.

So if I see a light, because it will shine; And the moon, dear walker.

Who will give it to me, listen to me here, my breasts will satisfy me;

And a book was written, a usurious man.

10 If I am pleased with the hand of the ἔνἐσμαι

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

If not on my back, I will marry him; We will wear crowns for me.

Here is the number of my steps, we will say; As a saying, we sacrificed.

Job heartbroken

And God

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z

ח ו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְּבינֽ׃

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּ֑מו וּדוֹנְַקֵנ֗ים יב֥ינו משפֽ׃

18

19 ἀνֵֽה-בְנִ֗י קְ֥יִין לֽא-יִפּ֑חָ קְּאֵ֥וֹת ἲ ἝἝσἵδῶςἱιμ יִבֽֽע׃

ק אדברְ֥ה ויִֽרַֽח־לִ֑י אֶֽפַּ֖ח שְפַ֣י וְֽעֱנֽה׃

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

Job chapter 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it and proved in pain, on his bed; And most of his strength is with you. 23 If there is upon him, an angel–advises, one of my warriors: to tell a man his righteousness. He will return, to the days of his disappearance.

So he prayed to God, and they pleased him, and he saw his face, in awe;

And he returned to man, his righteousness.

So righteous, upon men, and he said, I have sinned and righteously have I sinned; And I don’t care.

Job chapter 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִּי וְּדַּא֗ל ֶ֥יר מִשִפִֽי׃

Not because God, said my wife I will not regret.

A heart without me, I will hold you, my son, if I have done wrong, I will not add up.

Let peace be with you, because you choose–because you will choose and not me; And what did you know?

Job to her

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [It is worth learning from looking at the animals]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃ [We need to fight ourselves against the actions of others]

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדוּנָּיו וְת֥וֹלֽל ֽו׃

Job gave him a chapter

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Ya ִֽמ-יִשְמִ֗וו וֽי֫עָב֥דו יְכּ֣ו יְמִֶ֣ם בַּט֑וֵ וּדוּסְנִיִ֗ם בַּנייִים׃

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

Job chapter 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקָ וְפּוּדָּשְֽׁלְק֗ וֽוְדִיִנֽני׃

D איפו֣ה ה֭ייית ביאסדי-א֑רצ ה- ἔἝ Ἄδός γֵּד ִמ-יד֥טָ בינָֽ׃

12 The days of your commandments

18 You looked, even to the breadth of the earth; Hagad, if you knew it all.

19 אי-זֶ֣ה ה֭דרקְ יִשָּן-א֑ור וְ ἝἝσω֗שֶךְ אַ֥֭ה מְקֽו׃

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵּיְֽו׃

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

You know, the laws of heaven; If you will establish his rule in the land.

Let the heat grow thick with your voice; And a flood of water will cover you.

Let the lightnings be sent to her and they will go; And they will say to you, here we are.

Job chapter M – one of the most important chapters in your Bible

7 Please, as the Lord of your bosoms; I will pay you, and let me know.

H Haaf, a judicial seam; Condemn me, so that you will be right.

[You are so right and strong and confident in this, that the trial I am running in the world is not right, so get out of your private world and change the world.]

9 Testimony is genius and height; And you shall dress modestly and gracefully.

O spread, through your nose; And he saw all the proud, and humbled him.

[Justice in the world I am not responsible. I am responsible for justice in the sense of a balanced and sustainable nature. Man is responsible for justice in the human view. And if you see yourself as righteous, then you must work for justice in the whole world and not just for your own personal justice]

12 See all pride, surrender; And the way of the wicked will be sealed.

[In chapter 1, God defines Job, in his conversation with Satan, in the following words: 8 And Jehovah said to Satan, Set your heart on the servants of Job: for there is none like him in the land, a perfect and upright man who fears God and turns away from evil.

Complete, honest, fear God and avoid evil. righteous is not said. It turns out that to be righteous you need more than being blameless, honest, God-fearing and free from evil. It is necessary to lead and change the environment in which man lives. A wise commentary by Ofer Burin.]

13

hand

Job chapter 2 + Genesis 27

I have to do it.

And God created man

[The sentences are among the most important in the entire Bible. The verdict is that Job is right and his companions are wrong. That is, it is right to use logic and not take everything for granted and the reason we were created in the image, it is right to go with our truth.]

Daniel A

I have a good time.

8 And he put Daniel on his heart, that he would not be redeemed in the mouth of the king, and in the house of his servant, he would ask for the work of the eunuchs, that God would be redeemed.

Twelve

Tu ומקצט֙ יָמ֣ים עשר֔ה נרו֤ה מראיהם֙ T֔וב ובריא֖י בָּׂ֑ר מ֨ןכל הילדים האוק֣֣כּים א֖ת פּת-ב֥֥ח המֽלך׃

Sixteen

יז וְהַיְלָדִ֤ים הָאֵ֨לֶּה֙ אַרְבַּעְתָּ֔ם נָתַ֨ן לָהֶ֧ם הָֽאֱלֹהִ֛ים מַדָּ֥ע וְהַשְׂכֵּ֖ל בְּכָל־סֵ֣פֶר וְחָכְמָ֑ה וְדָֽנִיֵּ֣אל הֵבִ֔ין בְּכָל־חָז֖וֹן וַֽחֲלֹמֽוֹת׃ יח וּלְמִקְצָת֙ הַיָּמִ֔ים אֲשֶׁר־אָמַ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ לַֽהֲבִיאָ֑ם וַיְבִיאֵם֙ שַׂ֣ר הַסָּֽרִיסִ֔ים לִפְנֵ֖י נְבֻֽכַדְנֶצַּֽר׃

All in all, a word of wisdom he understood, which the king asked of them – and he found them ten hands, on all the horns of the wolves, which, in all his kingdom

Daniel 12

3 And the intelligent will be alert as the brightness of the sky

1 Samuel 17

And David said, To the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin; And I come to you, in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have disgraced.

2 Samuel 17

19 And honey and butter, and sheep and the tongues of cattle, they brought to David and to the people that were with him, to eat:

The Book of Esther Chapter 10

3 Because Mordecai the Jew, Mishna to King Ahasuerus, and great to the Jews, and liked by most of his brothers – demanded good for his people, and spoke peace to all his seed.